Business 2 Community („Сайтът“) е уебсайт, собственост на британската корпорация Clickout Media. Приканваме ви да изпращате статии, да публикувате коментари, да се регистрирате за получаване на RSS новини и да посещавате Сайта. Използвайки Сайта, вие изрично потвърждавате и се съгласявате, че всяко използване на Сайта ще бъде в съответствие с настоящите Условия за ползване.

Ако не сте съгласни да бъдете обвързани с тези Условия , няма да имате възможност да използвате Сайта. Сайтът си запазва правото да променя тези Условия по всяко време и ще публикува известия за съществени промени по свое усмотрение. Продължавайки да осъществявате достъп до Сайта след публикуване на известие за такива промени, вие потвърждавате съгласието си с тях.

Нарушения

Ако смятате, че дадено съдържание в Сайта нарушава Условията за ползване, моля, уведомете Сайта, като изпратите имейл до [email protected].

Нашите факти, мнения, анализи или прогнози може да са грешни

Съдържанието на Сайта се предлага само за обща информация, дискусии и развлекателни цели. Част от съдържанието не е модерирано от Сайта и отразява личното мнение на публикуващите. Не трябва да вярвате напълно на всяка информация в Сайта, защото информацията може да бъде обидна, вредна и/или грешна.

Не нарушавайте Правилата за Публикуване или Коментиране

Вие носите отговорност за вашите собствени публикации и се съгласявате да осъществявате достъп и да използвате Сайта на своя собствена отговорност. Вашите публикации трябва да са верни и точни. Не правете публикации, съдържащи следното:

 • Ценни книжа за продажба, бартер или замяна
 • Тормоз, клевета, заплахи, преследване или нарушаване на законните права на други
 • Незаконни дейности
 • Представяне под чужда самоличност на което и да е физическо или юридическо лице, както и невярно или грешно представяне на вашата връзка с физическо или юридическо лице
 • Нарушение на чужда интелектуална собственост, включително, но не само, търговски тайни, търговски марки и авторски права от всякакъв вид
 • Нецензурен, вулгарен, фанатизиран, омразен или расово обиден език или изображения
  Търговска реклама
 • Хазарт, конкурси или верижни писма
 • Нарушения на приложими местни, щатски, национални или международни закони във връзка с използването на Сайта от ваша страна. Това включва закони и разпоредби за ценни книжа.
 • Коментари, атакуващи лично автора на дадена публикация.

Вие се съгласявате и с това, че ако трета страна твърди, че материалите, с които сте допринесли в Сайта, са незаконосъобразни, вие ще носите цялата тежест за установяването на това дали материалът отговаря на всички приложими закони.

Политика за оповестяване на информация

Сайтът си запазва правото да разкрива всякаква информация, която е необходима във връзка с всеки приложим закон, наредба, правен процес или правителствено искане. Сайтът може също да редактира, да откаже да публикува или да премахне всяка публикация по своя собствена преценка. Сайтът си запазва правото да ограничи достъпа на всички потребители, за които смята, че може да имат неподходящо, непрофесионално или незаконно поведение.

Сайтът си запазва правото да премахва съдържание, за което смята, че нарушава някое от правилата, изложени тук, за които е узнал, но не е задължен да го прави. Ако се почувствате обидени от дадено съдържание в Сайта, спрете да го използвате.

Отказ от отговорност

Сайтът включва немодерирана информация, съдържаща личните мнения и възгледи на лица, които публикуват съдържание по широк кръг от теми. Публикациите изразяват мнението на конкретни автори и не са обвързани с възгледите и мнението на Сайта или свързани с него хора или компании.

Съдържанието на Сайта и връзките към други уебсайтове, съдържащи се в него, не се модерират, проверяват, одобряват или преглеждат от Сайта редовно или от което и да е физическо или юридическо лице, свързано със Сайта.

Сайтът и всякаква информация, продукти или услуги в него, се предоставят “както са” без никакво представяне или гаранция, изрично или косвено, от какъвто и да е вид, включително, но не само, гаранции за продаваемост, ненарушение или годност за определена цел.

Сайтът не гарантира, че ще работи непрекъснато или без грешки или, че не съдържа вируси както и други вредни компоненти. Използването на информация, получена от или чрез Сайта, е на ваш собствен риск.

Сайтът не носи отговорност за каквито и да е загуби или щети, включително, но не само, искове за клевета, грешки, загуба на данни или прекъсване наличието на данни, произтичащи от използването или невъзможността за използване на Сайта или линкове; позиционирането на вашето съдържание на Сайта; да разчитате на информация, получена от или чрез Сайта, или чрез връзки, съдържащи се в Сайта.

Сайтът не е посредник, брокер/дилър, инвестиционен съветник или борса и не предоставя услуги като такива.

Лицензи

Имайки предвид вашето съгласие с тези Условия за ползване, Сайтът ви предоставя личен, неизключителен, непрехвърляем, отменим лиценз за достъп и използване на Сайта. Имате достъп до материалите на Сайта само за ваша лична, нетърговска употреба. Отговорността да определите, че използването на каквато и да е информация, получена от Сайта, е допустимо, е за вас.

Като публикувате или по друг начин се ангажирате с каквато и да е комуникация в рамките на Сайта, вие предоставяте на Сайта (или на някой от неговите правоприемници) постоянно, безвъзмездно и неотменимо право и лиценз за използване, възпроизвеждане, модифициране, адаптиране, публикуване, превод, разпространяване, предаване, публично показване, публично изпълнение, сублицензиране, пресъздаване, прехвърляне и продаване на такава информация.

Избор на закон и Форум

Вие се съгласявате, че всеки спор, произтичащ от или във връзка с тези Условия за ползване или каквото и да е съдържание, публикувано на Сайта, включително копия и повторно публикуване, независимо дали се основава на договор, непозволено увреждане, законово или друго право, ще се урежда от законодателството на САЩ, с изключение на неговите стълкновителни разпоредби. Освен това се съгласявате с личната юрисдикция и изключителното място на федералните и щатските съдилища, разположени и обслужващи Пенсилвания като правен форум за всеки подобен спор.

Политика за авторските права

Съгласно 17 USC. § 512, изменен с Дял II от Закона за авторското право в цифровото хилядолетие („DMCA“), Сайтът е въвел процедури за получаване на писмено уведомление за заявени нарушения и за обработка на такива искове в съответствие с DMCA. Ако смятате, че вашите авторски права са нарушени, моля, попълнете формуляра за известие за нарушение по-долу и го изпратете на Clickout Media.

Известието за нарушение съдържа искана информация, която по същество съответства на разпоредбите за добросъвестност на Закона за авторското право в цифровото хилядолетие, 17 USC. § 512(c)(3)(A), при условие, че за да бъде ефективно съгласно този подраздел, уведомлението за претендирано нарушение трябва да бъде писмено съобщение, предоставено на определения агент на доставчик на услуги, което включва по същество следното:

 • Физически или електронен подпис на лице, упълномощено да действа от името на собственика на изключително право, за което се твърди, че е нарушено.
 • Идентификация на защитеното с авторски права произведение, за което се твърди, че е нарушено, или, ако няколко защитени с авторски права произведения са обхванати от едно уведомление, представителен списък на такива произведения на този Сайт.
 • Идентификация на материала, за който се твърди, че е в нарушение или е предмет на дейност в нарушение и трябва да се премахне или да се забрани достъпа до него, както и достатъчно информация, за да може доставчика на услугата да намери материала.
 • Достатъчно обоснована информация, която да ни позволи да се свържем с жалващата се страна, като адрес, телефонен номер, и ако е налична електронна поща, на която може да бъде намерена жалващата се страна.
 • Изявление, че жалващата се страна добросъвестно смята, че използването на материала по начина от оплакването не е позволено от собственика на авторското право, неговия агент или закона.
 • Изявление, че информацията в уведомлението е точна, носейки отговорност за предоставяне на невярна информация, както и че жалбоподателят има право да действа от името на притежателя на изключителното право, за което се твърди, че е нарушено.
 • Уведомление от притежателя на авторските права или от лице, упълномощено да действа от негово име, което не спазва съществено разпоредбите по-горе, не се счита за предоставящо действително знание или осведоменост за факти или обстоятелства, от които е очевидно нарушение на дейността.

Моля, изпращайте по пощата до Clickout Media отделно Известие за нарушение всеки път, когато искате да докладвате за предполагаеми действия на нарушение.

Неразрешено използване

Неразрешеното използване на Сайта във връзка с предаването на непоискана електронна поща, включително предаването на електронна поща в нарушение на тази политика, може да доведе до граждански, наказателни или административни наказания срещу подателя и тези, които помагат на подателя.

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите и пазите Сайта и всяко свързано със Сайта физическо или юридическо лице от всякакви искове, загуби или щети, включително правни възнаграждения, произтичащи от нарушаването от ваша страна на настоящите Условия за ползване, използването от ваша страна на Сайта или вашето поставяне на каквото и да е съдържание на Сайта, и да си сътрудничите напълно в защитата на Сайта или на което и да е свързано със Сайта лице или образувание срещу всякакви подобни искове.

Интеграция

Настоящите Условия за ползване представляват цялото споразумение между Вас и Сайта и всички свързани със Сайта лица или страни по отношение на предмета тук и заменят всички предходни или настоящи устни или писмени споразумения.

Формуляр за известие за нарушение

Clickout Media Ltd AA PH

Camilleri Buildings, Oratory Street, Naxxar

NXR 2504 Malta Company Number 103525

Дата: ______________
Уважаеми господине:
Аз, долуподписаният, УДОСТОВЕРЯВАМ ПОД НАКАЗАНИЕ ЗА ЛЪЖЕСВЕДЕНИЕ, че съм собственик или агент, упълномощен да действа от името на собственика на определени права на интелектуална собственост. Името на такъв собственик е ___________________________________ („Собственикът“).
Добросъвестно вярвам, че посоченият по-долу материал не е разрешен от горепосочения собственик, негов агент или закона и по този начин нарушава правата на собственика. Моля, действайте незабавно, за да премахнете или деактивирате достъпа до материала или елементите, за които се твърди, че нарушават.
Предполагаемият материал в нарушение се намира на:
____________________________________________
Описание на материала в нарушение:
____________________________________________
Описание на защитеното с авторски права произведение, за което твърдите, че е нарушено:
____________________________________________
Можете да се свържете с мен на:
Име: ___________________________________
Заглавие: ____________________________________
Търговско дружество: ________________________________
Адрес на улица: ____________________________
Град, щат: ________________________________
Пощенски код: ___________________________________
Тел.: ___________________________________
Електронна поща: ___________________________________
Факс: ________________________________

Сътрудници за съдържанието

Сайтът публикува съдържание, предоставено от потребителите, под формата на публикации в блогове и коментари. Предоставяйки публикации в блог или чрез RSS емисия или директно на сайта, коментари или друго съдържание към сайта, сътрудниците се съгласяват със следните условия за използване:

 • Чрез предоставяне на съдържание, независимо дали публикации в блога чрез RSS, публикации в блогове, написани директно на сайта или коментари, сътрудникът се съгласява да даде на Clickout Media вечно, неизключително авторско право върху съдържанието.
 • Clickout Media си запазва правото да не публикува дадено съдържание по своя преценка.
 • Clickout Media си запазва правото да планира синдикирано и директно предоставено съдържание за публикуване на нашия сайт на всяка бъдеща дата или час по наша преценка.
 • Clickout Media винаги правилно приписва цялото съдържание в пълната му форма или когато е само откъс от него (съгласно указанията за честна употреба) на автора.
 • Clickout Media си запазва правото да синдикира цялото предоставено съдържание чрез RSS на трети страни.
  Цялото предоставено съдържание може да съдържа ред с информация за автора, кратка биография на автора и, в случай на материал, предоставен ни чрез RSS от собствения блог на автора, връзка към оригиналната публикация в долния колонтитул на пълната публикация.
 • Авторите сами са отговорни за оригиналността и точността на своите публикации.
 • Clickout Media си запазва правото да премахва всички връзки за споделяне или реклами, придружаващи предоставените публикации, особено партньорски такива. Това може да включва RSS връзки към оригиналната статия, тъй като те могат да се тълкуват като партньорски връзки от търсачките и могат да навредят на авторитета на нашия сайт.
 • Clickout Media си запазва правото да задава шрифтове и стилове, да коригира настройките на изображенията и по друг начин да променя оформлението на публикациите, за да гарантира, че те отговарят на нашия глобален стил на Сайта.
 • От време на време може да се наложи Clickout Media да показва обобщени версии на предоставеното съдържание. В такива случаи можем да редактираме публикации в обобщен вид. Такива резюмета винаги ще съдържат връзка към пълната и непроменена публикация. При тези обстоятелства Clickout Media винаги ще се стреми да запази първоначалния смисъл и цел на съдържанието.
 • Clickout Media си запазва правото да редактира заглавията на публикациите за яснота или оптимизация за търсачки (включване на ключови думи).
 • Clickout Mediaси запазва правото да прави корекции на правописа и граматиката.
 • Clickout Media си запазва правото да премахва връзки към снимки, които не са връзки към оригиналната снимка или собственика на авторските права.
 • Clickout Media си запазва правото да вмъква подходяща реклама в и около съдържанието.
 • Clickout Media си запазва правото да кешира публикувани изображения и да ги обслужва от нашия CDN.
 • Сътрудниците нямат право на компенсация от Clickout Media.
 • Допринасянето на съдържание към Clickout Media по никакъв начин не формира служебно споразумение.

Посетители

 • Освен ако не е изрично разрешено, не можете да публикувате или възпроизвеждате съдържанието, което се появява в която и да е част от този сайт.
 • Мненията, изразени от потребителите и авторите на съдържание на този сайт, са само техни, а не тези на Clickout Media.
 • Clickout Media си запазва правото да блокира или премахва публикации или съобщения по всяко време по наша собствена преценка.
 • Някои връзки на този сайт може да водят към сайтове на трети страни. Clickout Media не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове.

Политика за поверителност

Тази Политика за поверителност урежда начина, по който Clickout Media събира, използва, поддържа и разкрива информация, събрана от потребители (всеки, „Потребител“) на уебсайта http://www.business2community.com („Сайт“). Тази политика за поверителност се отнася за Сайта и всички продукти и услуги, предлагани от Clickout Media.

Лична информация

Можем да събираме лична идентификационна информация от Потребителите по различни начини, включително, но не само, когато Потребителите посещават нашия сайт, регистрират се на сайта, правят поръчка, абонират се за бюлетина, отговарят на анкета, попълват формуляр, както и във връзка с други дейности, услуги, функции или ресурси, които предоставяме на нашия Сайт. Потребителите могат да бъдат помолени за име, имейл адрес, домашен адрес, телефонен номер, информация за кредитна карта. Потребителите обаче могат да посещават нашия сайт анонимно. Ние ще събираме информация за лична идентификация от Потребителите само ако те доброволно ни предоставят такава информация. Потребителите винаги могат да откажат да предоставят лична идентификационна информация, освен когато това може да им попречи да участват в определени дейности, свързани със Сайта.

Нелична информация

Можем да събираме нелична идентификационна информация за Потребителите, когато те взаимодействат с нашия Сайт. Неличната идентификационна информация може да включва името на браузъра, вида на компютъра и техническата информация за средствата за връзка на Потребителите с нашия Сайт, като операционната система и използваните доставчици на интернет услуги и друга подобна информация.

Бисквитки на браузъра

Нашият Сайт може да използва „бисквитки“ за подобряване на потребителското изживяване. Уеб браузърът на потребителя поставя бисквитки на твърдия диск за целите на съхраняване на записи и понякога за проследяване на информация за тях. Потребителят може да избере да настрои своя уеб браузър да отказва бисквитки или да ви предупреждава, когато бисквитките се изпращат. Имайте предвид, че някои части на сайта може да не функционират правилно при тази настройка.

Как използваме събраната информация

Clickout Media събира и използва лична информация на потребителите за следните цели:

 • За персонализиране на потребителското изживяване

Можем да използваме обща информация, за да разберем как нашите Потребители като група използват услугите и ресурсите, предоставени на нашия Сайт.

 • За да подобрим нашия Сайт

Ние непрекъснато се стремим да подобряваме уебсайта си въз основа на информацията и обратната връзка, която получаваме от вас.

 • За подобряване на обслужването на клиентите

Вашата информация ни помага да отговорим по-ефективно на вашите заявки за обслужване на клиенти и нужда от поддръжка.

 • За обработка на транзакции

Можем да използваме информацията, която потребителите предоставят за себе си, когато правят поръчка, само за да предоставим услуга на тази поръчка. Ние не споделяме тази информация с външни лица, освен в степента, необходима за предоставяне на услугата.

 • За администрация на съдържание, промоция, анкета или друга функция на Сайта

Да изпраща на потребителите информация, която те са се съгласили да получават по теми, които смятаме, че ще представляват интерес за тях.

 • За изпращане на периодични имейли

Имейл адресът, който потребителите предоставят за обработка на поръчката, ще се използва само за изпращане на информация и актуализации, отнасящи се до тяхната поръчка. Може да се използва и за отговор на техните запитвания и/или други искания или въпроси. Ако Потребителят реши да се включи в нашия имейл списък, той ще получава имейли, които могат да включват фирмени новини, актуализации, информация за свързани продукти или услуги и т.н. Ако в даден момент Потребителят реши да се откаже от получаването на имейли, ще намери инструкции за отписване в долната част на всеки имейл или може да се свърже с нас чрез Сайта.

Как защитаваме вашата информация

Ние използваме подходящи практики за събиране, съхранение и обработка на данни и мерки за сигурност за защита срещу неоторизиран достъп, промяна, разкриване или унищожаване на вашата лична информация, потребителско име, парола, информация за транзакции и данни, съхранявани на нашия Сайт.

Обменът на чувствителни и лични данни между Сайта и неговите потребители се осъществява по защитен комуникационен канал със SSL и е криптиран и защитен с цифрови подписи. Нашият сайт също е в съответствие със стандартите за PCI уязвимост, за да създаде възможно най-сигурна среда за потребителите.

Споделяне на вашата лична информация

Ние не продаваме, търгуваме или отдаваме под наем личната информация на Потребителите на други. Въпреки това, като участвате в нашите уебкаст програми или програми за бяла книга, вие давате съгласието си регистрационните ви данни да бъдат споделени със спонсора. Можем да споделяме обща обобщена демографска информация, която не е свързана с лична идентификационна информация относно посетители и потребители с нашите бизнес партньори, доверени филиали и рекламодатели за целите, посочени по-горе. Можем да използваме доставчици на услуги от трети страни, за да ни помогнат да управляваме нашия бизнес и Сайта или да администрираме дейности от наше име, като изпращане на бюлетини или анкети. Може да споделим вашата информация с тези трети страни за споменатите ограничени цели, при условие че сте ни дали вашето разрешение. Независимо от гореспоменатото, в случай на сливане, реорганизация, придобиване, съвместно предприятие, прехвърляне, отделяне, продажба или разпореждане с всички или съществена част от всички наши бизнес интереси или активи, включително във връзка с всякакъв фалит или подобни процедури, можем да прехвърлим правата си върху вашата информация на наш правоприемник.

Ние използваме рекламни компании на трети страни за показване на реклами и събиране на информация, когато потребителите посещават нашия сайт. Тези компании могат да използват информация (без вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) за посещенията ви на този и други уебсайтове, за да предоставят реклами на нашия сайт, други уебсайтове и други медийни форми за стоки и услуги, които представляват интерес за вас. Ако искате да научите повече за тази практика и да проверите избора си за отказ от използване на информацията от тези компании, вижте https://thenai.org/opt-out/.

Сайтове на трети странни

Потребителите могат да намерят рекламно или друго съдържание на нашия сайт, което препраща към сайтовете и услугите на нашите партньори, доставчици, рекламодатели, спонсори, лицензодатели и други трети страни. Ние не контролираме съдържанието или връзките, които се появяват на тези сайтове и не носим отговорност за практиките, използвани от уебсайтове, свързани към или от нашия сайт. Освен това тези сайтове или услуги, включително тяхното съдържание и връзки, може постоянно да се променят. Тези сайтове и услуги може да имат свои собствени политики за поверителност и политики за обслужване на клиенти. Сърфирането и взаимодействието на всеки друг уебсайт, включително уебсайтове, които имат връзка към нашия сайт, са предмет на собствените условия и политики на дадения уебсайт.

Промени в тази политика за поверителност и Общите условия за ползване

Clickout Media има право да актуализира тази политика за поверителност и Общите условия за ползване по всяко време. Когато го направим, ще преразгледаме актуализираната дата в долната част на тази страница. Насърчаваме Потребителите често да проверяват тази страница за промени, за да бъдат информирани как защитаваме личната информация, която събираме. Вие потвърждавате и се съгласявате, че е ваша отговорност да преглеждате периодично тази политика за поверителност и да сте наясно с промените.

Вашето съгласие с тези условия

Използвайки Сайта вие давате съгласието си, че приемате тази политика и Общи условия за ползване. Ако не сте съгласни с тази политика и Общи условия за ползване, моля, не използвайте нашия Сайт. Ако продължите да използвате Сайта след публикуването на промените в тази политика и Общи условия за ползване, ще се счита, че приемате тези промени.